home

 

diensten

 
 

IT
  • Projectmanagement
  • Testmanagent en -coördinatie
  • Datawarehouse testing
  • Testautomatisering
  • Omgevingenbeheer
  • Implementatiemanagment
  Lezingen

Een lezing door mij is nooit letterlijk een "voorgelezen tekst", maar een op het moment van lezing opnieuw verteld verhaal, waardoor het resultaat levendig,  interactief en een tikkeltje onvoorspelbaar is. Ik beperk mij niet voor wat betreft onderwerpen en ben in staat snel in te spelen op specifieke vragen en behoeftes. Voor mogelijke onderwerpen en wijze van uitwerking verwijs ik hier naar mijn artikelen en mijn tweets.

Cursus

Cursussen zijn gericht op interactie, het opwekken van het denkproces en nooit op alleen maar het overdragen van informatie, inzichten of meningen.Cursussen kunnen op alle niveau's worden gegeven: beginners, gevorderden, experts. Lees verder.

 

Onderzoek

Bij het filosofisch onderzoek zet ik mijn vaardigheden als filosoof en organisatiedeskundige in. Het kan dan gaan om onderzoek naar proceskwaliteit, communicatie, invloeden op proces en kwaliteit. In een filosofische onderzoek kan er vanuit verschillende perspectieven licht geworpen worden op een kwestie. De filosoof integreert deze tot een zo volledig mogelijk beeld en beantwoording van door de klant gestelde vragen.
Het onderzoek leidt tot een presentatie, een artikel, notitie, rapport of cursus.

Socratisch gesprek

In een socratisch gesprek is het doel om vooronderstellingen, opvattingen, gevoelens en verwachtingen duidelijk te maken. Wat zijn de implicaties van en de verborgen ideeën in een gedachte? Hoe zien anderen dit? Het socratisch gesprek is ontleend aan Socrates  (470 v.Chr.- 399 v.Chr.), een Grieks filosoof die zelf geen uitgewerkte opgeschreven theorieën  had, maar die anderen bevroeg op wat ze eigenlijk dachten.

Onderdelen van d dialoog:
1. Ironie (eirôneia):doen alsof, mee gaan onder voorbehoud. Dit betekent dat de deelnemers meegaan in het standpunt van de ander. Dit betekent: er van uit gaan dat de ander oprecht is, goede bedoelingen heeft, iets zinnigs te zeggen heeft. Het meegaan betreft de aannames, de gedachtengang, de conclusies en de vorm waarin standpunten worden uitgedragen.
2. Elenchus (elenchos): op de proef stellen. Alles waarop eironeia is uitgeoefendd (aannames, gedachtengang, conclusies, vorm) kunnen worden betwijfeld, omgekeerd, bevraagd, veranderd, in andere situaties toegepast.
3. Anamnese (Oudgrieks: anamnęsis) is het ‘zich herinneren’, van de vormen der ideeënwereld. In de dialoog betekent dit door middel van wat iemand zegt zijn aannames, motieven, normen en waarden te achterhalen. Dit is een analyse van de positie van de deelnemers (ook die van de Socratisch gespreksleider!)
4.Maieutiek (maieutikę technę) is letterlijk de ‘kunde van de vroedvrouw’: de manier waarop men iemand anders of zichzelf kan helpen in contact te komen met ware kennis, anders gezegd: te helpen  te ‘baren’. In de dialoog betekent dit om in een gezamenlijke realiteit te komen: de dialoog wordt nu uitgangspunt, niet de eigen waarden of normen. deze worden gerelativeerd. In een geslaagde dialoog is er een gemeenschappelijke grond zonder dat alle verschillen verdwijnen.
5.Hermeneutiek (hermęneutikę technę) is de methode waarmee Socrates probeert grip te krijgen op het transcendente, hogere ‘zijnde’, de vormen, door middel van ‘lagere’ zaken zoals het dagelijks leven en specifieke redeneringen. In de dialoog betekent dit de wereld van de deelnemers samenbrengen in een overkoepelende visie. Niet alles hoeft te passen, het gaat om dat alles een plaats heeft, wordt genoemd  en begrepen!

Ik kan een socratische dialoog met u voeren of er voor zorgen (modereren) dat dit tussen anderen gebeurt of ik kan een workshop geven waarin u wordt geleerd hoe een socratische dialoog uit te voeren en hoe het in allerhande situaties toe te passen.

Voorzitten
Debat
  1. Lagerhuis debat
  2. Themadagen: religie, waarheid, ethiek en vakgebied, vakmanschap, kwaliteit, missie,….
  3. Voorzitten van debatten/ evaluaties
  4. Filosofische excursies
 
 
contact