home

 

diensten

 
 
  Lezingen

Een lezing door mij is nooit letterlijk een "voorgelezen tekst", maar een op het moment van lezing opnieuw verteld verhaal, waardoor het resultaat levendig,  zeer interactief en een tikkeltje onvoorspelbaar is. Ik beperk mij niet voor wat betreft onderwerpen en ben in staat snel in te spelen op specifieke vragen en behoeftes. Voor mogelijke onderwerpen en wijze van uitwerking verwijs ik hier naar mijn artikelen en mijn tweets.

Cursussen

Cursussen zijn gericht op interactie, het opwekken van het denkproces en nooit op alleen maar het overdragen van informatie, inzichten of meningen.Cursussen kunnen op alle niveau's worden gegeven: beginners, gevorderden, experts. Lees verder.

 

Onderzoek

Bij het filosofisch onderzoek zet ik mijn vaardigheden als filosoof en organisatiedeskundige in. Het kan dan gaan om onderzoek naar proceskwaliteit, communicatie, invloeden op proces en kwaliteit. In een filosofische onderzoek kan er vanuit verschillende perspectieven licht geworpen worden op een kwestie. De filosoof integreert deze tot een zo volledig mogelijk beeld en beantwoording van door de klant gestelde vragen.

Socratisch gesprek

In een socratisch gesprek is het doel om vooronderstellingen, opvattingen, gevoelens en verwachtingen duidelijk te maken. Wat zijn de implicaties van en de verborgen ideeën in een gedachte? Hoe zien anderen dit? Het socratisch gesprek is ontleend aan Socrates  (470 v.Chr.- 399 v.Chr.), een Grieks filosoof die zelf geen uitgewerkte opgeschreven theorieën  had, maar die anderen bevroeg op wat ze eigenlijk dachten.

Onderdelen van d dialoog:
1. Ironie (eirôneia):doen alsof, mee gaan onder voorbehoud
2. Elenchus (elenchos): op de proef stellen
3. Anamnese (Oudgrieks: anamnęsis) is het ‘zich herinneren’, van de vormen der ideeënwereld. In de dialoog betekent dit door middel van wat iemand zegt zijn aannames, motieven en waarden te achterhalen.
4.Maieutiek (maieutikę technę) is letterlijk de ‘kunde van de vroedvrouw’: de manier waarop men iemand anders of zichzelf kan helpen in contact te komen met ware kennis, anders gezegd: te helpen die kennis over de vormen te ‘baren’. In de dialoog betekent dit om in een gezamenlijke realiteit te komen: de dialoog, deze wordt nu uitgangspunt, niet de eigen waarden of normen, deze worden gerelativeerd, afhankelijk gemaakt van de dialoog.
5.Hermeneutiek (hermęneutikę technę) is de methode waarmee Socrates probeert grip te krijgen op het transcendente, hogere ‘zijnde’, de vormen, door middel van ‘lagere’ zaken zoals het dagelijks leven en specifieke redeneringen. In de dialoog betekent dit de wereld van de deelnemers samen te brengen in een overkoepelende visie. Niet alles hoeft te passen, het gaat om dat alles een plaats heeft, wordt genoemd  en begrepen!

Ik kan een socratische dialoog met u voeren of er voor zorgen (modereren) dat dit tussen anderen gebeurt of ik kan een workshop geven waarin u wordt geleerd hoe een socratische dialoog uit te voeren en hoe het in allerhande situaties toe te passen.

 

Voorzitten/ organiseren
  1. Lagerhuis debat
  2. Themadagen: religie, waarheid, ethiek en vakgebied, vakmanschap, kwaliteit, missie,….
  3. Voorzitten van debatten/ evaluaties
  4. Filosofische excursies
 
 
contact